Decyzje administracyjne pod zarządem sukcesyjnym

Andrzej Bocheński

W związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku zarządca sukcesyjny jest przez organy administracji i kontrahentów traktowany jak przedsiębiorca.

Decyzje administracyjne są wydawane wobec konkretnej osoby (podmiotu). Jeżeli adresatem jest osoba fizyczna, decyzja taka co do zasady wygasa wraz z jej śmiercią. Ustawa wprowadziła wyłączenie wygasania niektórych decyzji administracyjnych z chwilą śmierci jej adresata. Dotyczy to koncesji, zezwoleń, licencji i pozwoleń związanych z działalnością gospodarczą, bez których działalność firmy nie może być kontynuowana. Zapis Ustawy nie dotyczy decyzji, które są ściśle związane z osobistymi kompetencjami ich adresata, nie mogą więc być przeniesione na inną osobę.

Decyzje związane z przedsiębiorstwem, mimo śmierci ich adresata, mogą być dalej wykonywane, jeżeli został ustanowiony zarząd sukcesyjny, a zarządca sukcesyjny złoży wniosek o potwierdzenie warunków i możliwości wykonywania decyzji w terminie 3 miesięcy od dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego lub zmiany zarządcy sukcesyjnego.

Jeżeli są spełnione powyższe wymogi, zarządca może wykonywać decyzję już od dnia złożenia wniosku. Jeśli z decyzją wiążą się obowiązki, zarządca sukcesyjny musi je wykonywać również już od dnia złożenia wniosku. Niezwłocznie po potwierdzeniu możliwości wykonywania decyzji zarządca musi też dopełnić obowiązków, których termin wykonania przypadał od śmierci przedsiębiorcy do dnia złożenia wniosku.

Przeniesienie decyzji związanej z przedsiębiorstwem polega na zmianie jej adresata i następuje w drodze decyzji organu, który wydał daną decyzję. O przeniesienie na siebie decyzji może wnioskować właściciel przedsiębiorstwa w spadku lub – jeżeli przedsiębiorca był wspólnikiem spółki cywilnej – inny wspólnik tej spółki. Wniosek o przeniesienie decyzji związanej z przedsiębiorstwem może być złożony w ciągu 6 miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy, jeżeli nie został ustanowiony zarząd sukcesyjny lub w ciągu 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego.

Jeżeli przedsiębiorstwo w spadku ma kilku właścicieli, do przeniesienia danej decyzji na jednego z nich potrzebna jest zgoda pozostałych właścicieli przedsiębiorstwa, a jeśli wniosek składa wspólnik spółki cywilnej – zgoda wszystkich właścicieli przedsiębiorstwa w spadku.

Niezwłocznie po przeniesieniu decyzji, należy wykonać obowiązki, których termin wykonania przypadał od dnia śmierci adresata decyzji lub wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego do dnia złożenia wniosku o przeniesienie decyzji.


Jeśli odczuwacie Państwo potrzebę wsparcia w tych wyzwaniach, zapraszam do udziału w projekcie doradczym „Przez sukcesję z przewodnikiem”.