POLITYKA PRYWATNOŚCI
PROJEKT „PRZEZ SUKCESJĘ Z PRZEWODNIKIEM”

Niniejsza polityka prywatności stanowi zbiór zasad przetwarzania danych osobowych w ramach projektu „Przez Sukcesję z Przewodnikiem” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.21: „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”, numer projektu: POWR.02.21.00-IP.09-00-001/18 (dalej: „Projekt”) i dotyczy m.in. danych osobowych zbieranych na stronie sukcesja.org.

Niniejszy dokument jest adresowany do wszystkich osób, które biorą udział w Projekcie, kontaktują się z administratorem danych osobowych lub podmiotami przetwarzającymi dane w imieniu administratora w związku z Projektem (m.in. telefonicznie, mailowo), są pracownikami, współpracownikami lub reprezentantami ww. osób (dalej: “Użytkownicy”).

Celem dokumentu jest m.in. realizacja obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), dalej: „RODO”.

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
 2. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie sukcesja.org w celach rekrutacji do Projektu, podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Przetwarzanie danych osobowych tych Użytkowników, którzy biorą udział w Projekcie jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. RODO – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:
  • w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”:
   1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
    17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
   2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
    17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),
   3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);
  • w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”:
   1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
    17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
   2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
    17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
   3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
   4. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu (w tym rekrutacji do Projektu), w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER.
 2. Dane osobowe Użytkowników zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-834), przy ul. Pańskiej 81/83, NIP: 5262501444, Beneficjentowi realizującemu Projekt – PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. z siedzibą w Kraków (kod pocztowy: 30-094) przy ulicy Bolesława Wallek-Walewskiego 4/2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, pod nr KRS 0000028416, o kapitale zakładowym w wysokości 65 500,00 zł, NIP 6831781842, REGON 357099565 oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu (doradcy). Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Dane osobowe 

mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER.

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ani też nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 2. W zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody – będą one przechowywane aż do jej cofnięcia, lecz nie dłużej niż do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. W pozostałym zakresie, dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
 3. Użytkownik może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych funkcjonującym przy ministrze właściwym do spraw rozwoju regionalnego wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub adres poczty biuro@pmdg.pl (w przypadku kontaktu z Beneficjentem realizującym Projekt).
 4. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawie wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika – do cofnięcia zgody w dowolnym czasie.
 

PLIKI COOKIES

Co to są pliki cookies?

Pliki cookies są danymi internetowymi, w szczególności plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie komórkowym, tablecie) Użytkownika. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Za pomocą plików cookies dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisu. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika.

Do czego służą pliki cookies?

W związku z korzystaniem przez nas z plików cookies, przekazujemy najważniejsze informacje na temat ich zastosowania.

 1. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach, z wyjątkiem informacji o ich zachowaniu na stronach Serwisu.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na komputerach Użytkowników w celu:
  1. właściwego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
  2. zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień Użytkownika, rozpoznania urządzenia Użytkownika i odpowiedniego wyświetlania strony internetowej dostosowanej do jego potrzeb (wersja pełna, wersja mobilna strony);
  3. tworzenia statystyk oglądalności Serwisu, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  4. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  5. zapisania danych koszyka w sklepie internetowym, aby po ponownym odwiedzeniu Serwisu ich nie tracić.

Jakie mamy rodzaje plików cookies?

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • „sesyjne” („session cookies”) oraz
 • „stałe” („persistent cookies”).

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Jak blokować działanie plików cookies?

W wielu przypadkach przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmian ustawień dotyczących plików cookies np. w ten sposób aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek bądź na poniższych stronach www:

Administrator informuje jednak, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.