Spółki komandytowe w podatkowej pułapce

r.pr. Łukasz Maciukiewicz

Wiele firm rodzinnych zdecydowało się na prowadzenie aktywności gospodarczej w formie spółek komandytowych, kierując się z jednej strony atrakcyjnym opodatkowaniem wspólników, a z drugiej bezpieczeństwem majątku prywatnego, ze względu na zakres odpowiedzialności. Dość niespodziewanie i bardzo szybko do polskiego porządku prawnego wprowadzone zostały przepisy, na mocy których od 1 stycznia 2021 roku spółki komandytowe – mimo iż są spółkami osobowymi – stały się podatnikami podatku od osób prawnych (CIT).

Po wejściu w życie stosownej ustawy, oprócz opodatkowania na poziomie spółki, w dalszym ciągu opodatkowani są wspólnicy spółki komandytowej, z tym, iż występuje pewne zróżnicowanie w zależności od tego czy wspólnik pełni rolę komplementariusza czy komandytariusza. I tak:

  1. Komplementariusz w spółce komandytowej ma prawo do odliczenia od podatku od wypłaconego mu zysku, podatku CIT zapłaconego przez spółkę w wysokości odpowiadającej procentowemu udziałowi w zysku komplementariusza. W praktyce więc, wypłata zysku na rzecz komplementariusza nie powinna skutkować dwukrotnym opodatkowaniem.
  2. Jeżeli zaś chodzi o pozycję komandytariusza, to ustawa zwalnia od podatku dochodowego kwotę stanowiącą 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej, nie więcej jednak niż 60 000 zł w roku podatkowym odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem.

By jednak komandytariusz mógł skorzystać ze zwolnienia musi on dodatkowo spełnić następujące przesłanki:

  1. nie może posiadać bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 5% udziałów (akcji) w spółce będącej komplementariuszem tej spółki komandytowej,
  2. nie może być członkiem zarządu komplementariusza spółki komandytowej,
  3. nie może być podmiotem powiązanym ze wspólnikiem lub członkiem zarządu komplementariusza spółki komandytowej.

Liczba warunków do spełnienia, sprawia, że zwolnienie dla komandytariuszy w praktyce dotyczyć będzie tylko tych spółek komandytowych, w których komplementariuszami są osoby fizyczne.

Nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2021 r., jednak zgodnie z art. 12 Ustawy spółki komandytowe mogły postanowić, że nowe zasady w zakresie przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce, będą stosowane w stosunku do nich od 1 maja 2021 roku. Konsekwencją powyższego „postanowienia” jest odroczenie aż do 1 maja 2021 r. uzyskania przez taką spółkę komandytową statusu podatnika CIT.

By skorzystać z analizy realnych dla danej firmy konsekwencji podatkowych wprowadzonych zmian oraz by skorzystać z doradztwa prawnego wskazującego jak firma rodzinna prowadząca działalność gospodarczą w formie spółki komandytowej może zareagować na wprowadzone zmiany zapraszam do uczestnictwa w projekcie „Przez Sukcesję z Przewodnikiem”.