Wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego

Andrzej Bocheński

Zarząd sukcesyjny jest rozwiązaniem tymczasowym. Jest to okres, w którym następcy prawni przedsiębiorcy mogą podjąć decyzje co do dalszych losów przedsiębiorstwa w spadku.

Podstawową przyczyną wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego jest rozdzielenie majątku spadkowego pomiędzy spadkobierców, stosownie do przysługujących im udziałów w spadku. Dział spadku może nastąpić w postanowieniu sądu albo w umowie zawartej w formie aktu notarialnego przez spadkobierców zmarłego.

Zarząd sukcesyjny wygasa także, jeżeli dojdzie do stwierdzenia nabycia spadku przez jedną osobę, lub gdy jedna osoba nabędzie całe przedsiębiorstwo od osób, które je odziedziczyły.

Zarząd sukcesyjny nie może funkcjonować bez właściciela firmy w spadku. Dlatego zarząd sukcesyjny wygaśnie również, jeśli przedsiębiorca powołał za życia zarządcę sukcesyjnego, jednak w ciągu 2 miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy nikt nie przyjmie spadku albo zapisu windykacyjnego, który obejmuje przedsiębiorstwo.

Wygaśniecie zarządu sukcesyjnego wygasa, jeśli nie zostaną dochowane terminy i warunki związane z powołaniem zarządcy sukcesyjnego, w przypadku rezygnacji poprzednika.

Zarząd sukcesyjny wygasa również w przypadku ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy.

Jeżeli żadne z powyższych zdarzeń nie nastąpi wcześniej, to zarząd sukcesyjny wygaśnie z upływem 2 lat od dnia śmierci przedsiębiorcy. W wyjątkowych przypadkach okres trwania zarządu sukcesyjnego może być przedłużony przez sąd – nie dłużej jednak niż do 5 lat od dnia śmierci przedsiębiorcy. Wniosek o wydanie postanowienia o przedłużeniu zarządu sukcesyjnego może złożyć do sądu każdy, na czyją rzecz działa zarządca sukcesyjny. Należy w nim wskazać przyczyny, które uzasadniają przedłużenie okresu zarządu sukcesyjnego. Przedłużenie zarządu sukcesyjnego musi nastąpić przed jego wygaśnięciem na ogólnych zasadach, czyli nie później niż w ciągu 2 lat od dnia śmierci przedsiębiorcy.

Jeśli odczuwacie Państwo potrzebę wsparcia w tych wyzwaniach, zapraszam do udziału w projekcie doradczym „Przez sukcesję z przewodnikiem”.